خدمات VSAT

دسته: سرویس اینترنت پرسرعت نوشته شده توسط رضوان رایانه
استفاده از تکنولوژی ارتباطات ماهواره بمنظور ارتباط بین مولفه های شبکه GSM در مواردی که فاصله بین سایتهای عملیاتی زیاد بوده و امکان استفاده از روشهای انتقال مایکروویو و یا سایر روشهای بیسیم وجود ندارد، تنها گزینه ممکن می باشد. در این شرایط با توجه به هزینه بالای پهنای باند در ارتباطات ماهواره ای، استفاده از تجهیزات میانی بمنظور کاهش پهنای باند مورد نیاز کاملا احساس می شود. مشخص است استفاده از تجهیزات مذکور صرفنظر از نوع تکنولوژی ایجاد شبکه ماهواره ای منجر به کاهش پهنای باند مورد نیاز بر روی ماهواره می گردد. با توجه به تعداد TRXهای هر BTS به کمک تکنیکهای بهینه سازی پهنای باند مانند روشهای حذف سکوت و idleها پهنای باند خط ارتباطی بین 25 تا 50 درصد کاهش می یابد. در مواردیکه BTS دارای ظرفیت پائینی می باشد تنها از بخشی از ظرفیت لینک دیجیتال E1/T1 استفاده می شود.

 

 

در اینصورت چندین BTS از یک لینک BSC بطور اشتراکی استفاده می نمایند و سخت افزار و تجهیزات مورد نیاز در BSC بمنظور پوشش BTS ها کاهش می یابد. در شکل فوق BTS ها بمنظور ارسال اطلاعات به BSC از کریرهای مجزا SCPC استفاده می کنند در حالیکه ارسال اطلاعات از BSC به سمت BTS بر روی یک کریر مشترک DVB می باشد.